Mae gan Culture Colony 25 mlynedd o brofiad o wneud rhaglenni ar gyfer teledu * ac erbyn hyn maent yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar y celfyddydau a'r amgylchedd gan greu cynnwys fideo ar-lein. Mae CC yn gwneud ffilmiau ar gyfer a gydag artistiaid unigol, grwpiau artistiaid a sefydliadau celfyddydol mawr. Mae'r ffilmiau hyn yn amrywio o ddogfennaeth fer a ffilmiau hyrwyddo i raglenni dogfen llawn wedi'u chwythu'n llawn. Gellir dod o hyd i'r holl ffilmiau hyn ar wefan Culture Colony. Mae CC hefyd yn darparu cyfleusterau ar gyfer y wefan hon i ddarparu gwasanaeth darlledu byw newydd i'r sector diwylliannol - gan wella'r gynulleidfa bosibl ar gyfer digwyddiadau p'un a yw'n berfformiad person sengl yn stiwdio artistiaid neu'n gynhadledd ryngwladol.Mae Culture Colony yn gwmni cynhyrchu fideo sy'n gwneud ffilmiau am y celfyddydau, yr amgylchedd neu'r gymuned a, thrwy'r wefan, mae hefyd yn llwyfan ar-lein ar gyfer rhannu cynnwys sy'n gwasanaethu'r sector creadigol.

Mae cleientiaid Culture Colony ar gyfer ein gwasanaethau gwneud ffilmiau yn amrywio o artistiaid unigol i sefydliadau diwylliannol cenedlaethol mawr. Mae Culture Colony wedi ymestyn ei sylfaen cleientiaid i gynnwys sefydliadau amgylcheddol i achub ar bob cyfle y gallwn i rannu negeseuon ac adrodd straeon am yr argyfwng hinsawdd a'r difodiant torfol sy'n ein hwynebu ar raddfa fyd-eang.

Mae aelodaeth o'r gymuned ar-lein hon yn agored i unrhyw un yn unrhyw le a gellir ymuno â hi trwy'r wefan hon. Mae'r wefan hon yn lle ar gyfer fideos, erthyglau, newyddion a rhestrau am y celfyddydau ac ymarfer celf. Ein bwriad yw darparu llwyfan ar gyfer creadigrwydd a hyrwyddo ymdrech artistig, gan ennyn diddordeb cynulleidfa â chynnwys o safon na ellir ei ddarganfod i gyd mewn un lle yn rhywle arall. Mae Culture Colony yn ymwneud â gwneud a rhannu straeon sy'n archwilio syniadau a phroses 'i unrhyw un sydd â diddordeb eu mwynhau.

Mae'r holl gynnwys ar y wefan hon yn cael ei greu gan Culture Colony.

CC

** Daw profiad teledu Culture Colony o gefndir ei sylfaenydd Pete Telfer o gyfarwyddo ar gyfer y BBC yn gynnar yn y 90au, yna mynd ar ei liwt ei hun a gweithio i lawer o ddarlledwyr a chwmnïau cynhyrchu annibynnol, hyd at gyd-sefydlu Pixel Foundry yn 2004 a ddaeth wedyn yn Culture Colony yn 2010.

Stori Y Wladfa Newydd

Ychydig dros ddeng mlynedd yn ôl symudodd y cwmni cynhyrchu teledu Pixel Foundry ei ffocws o wneud rhaglenni ar gyfer teledu i greu cynnwys ar-lein a daeth yn Culture Colony. Ond, gellir olrhain y dylanwadau sydd wedi siapio a mowldio Gwladfa Diwylliant ymhellach yn ôl i'r 1990au a hyd yn oed yr 1980au.

Ym 1980 cofrestrwyd sylfaenydd Culture Colony, Pete Telfer, ar Gwrs Sefydliad y Celfyddydau yng Ngholeg Bangor. Yma y cyfarfu Pete â'r artist Paul Davies, un o'i diwtoriau ar y cwrs.

Ar ôl dychwelyd adref i Gymru, ar ôl astudio yng ngholeg celf Maidstone, aeth Pete ati i chwilio am Paul unwaith eto a daethant yn ffrindiau. Cawsant lawer o anturiaethau gyda'i gilydd gan rannu athroniaeth bod celf i bawb ac y dylai fod ym mhobman. Trefnwyd arddangosfeydd celf ganddynt mewn mannau annhebygol gyda chynlluniau i wneud arddangosfeydd mewn gorsafoedd petrol, caffis, ar ochrau adeiladau ac unrhyw le a allai ddarparu cynulleidfa, hyd yn oed os nad oedd y gynulleidfa honno'n ymwybodol eu bod mewn arddangosfa gelf. Gyda'i frawd, Peter Davies, roedd Paul wedi sefydlu'r grŵp celf 'Beca' yng nghanol y 70au. Deilliodd yr enw o ‘Merched Beca’ (Merched Rebecca) o’r ‘Terfysgoedd Rebecca’ a ddigwyddodd rhwng 1839 - 1843 yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru lle’r oedd tlodi ffermwyr a llafurwyr tenaniaid, a oedd wedi’u cuddio fel merched, yn ymosod ac yn llosgi tollau tirfeddianwyr cyfoethog. gatiau (i gyrraedd y farchnad roedd yn rhaid i'r ffermwyr groesi tiroedd perchnogion cyfoethog a oedd yn mynnu taliadau, gan gymryd yr ychydig elw y gellid ei wneud o werthu eu cynnyrch. Ar ben talu rhenti gormodol i'r tirfeddianwyr, tollbyrth oedd y gwellt olaf ). Mae Beca yn grŵp celf radical nad yw'n cilio oddi wrth wleidyddiaeth ac sy'n tynnu sylw at anghyfiawnder. Mae gan Beca ffocws ar faterion yng Nghymru a'r iaith Gymraeg gyda gorwelion rhyngwladol. Ymunodd Pete â’r grŵp ynghyd ag eraill fel Ifor Davies, Iwan Bala, Tim Davies a Shelagh Hourahane. Cyflwynodd Paul Pete hefyd i AADW (Cymdeithas Artistiaid a Dylunwyr Cymru). Roedd gan AADW gylchgrawn o'r enw 'Link' (golygydd Ifor Davies) a changhennau ledled Cymru. Y sylfaen hon o syniadau, a ddylanwadwyd gan Paul, Beca ac AADW, sydd wedi arwain heddiw at Culture Colony a'r wefan hon. Cyn Culture Colony treuliodd Pete flynyddoedd lawer yn gwneud rhaglenni teledu, yn teithio'r byd ac yn ennill profiad. Yn anffodus, bu farw Paul yn sydyn ym 1993. Cyd-sefydlodd Pete y cwmni cynhyrchu teledu Pixel Foundry yn 2004. Yn 2008 nododd Pete reswm i Culture Colony ddod i fodolaeth ac yn 2010 newidiodd enw'r cwmni cynhyrchu o Pixel Foundry i Culture Colony a sefydlodd y wefan. Achoswyd creu Culture Colony gan y tri phrif ddarlledwr yng Nghymru yn rhoi terfyn ar gomisiynu rhaglenni celfyddydol ar eu sianeli. Lle’r oedd y sector creadigol ar un adeg wedi mwynhau cael sylw yn y cyfryngau torfol trwy deledu, gyda rhaglen gylchgrawn ar bob sianel bob wythnos, yn cyrraedd llawer o bobl o bob cefndir (ni fyddai llawer fel arall yn agored i syniadau ac arloesedd y celfyddydau), yn sydyn doedd dim byd.... Nid oedd theatrau'n gallu hyrwyddo eu sioeau, ni allai orielau ddenu pobl i'w harddangosfeydd ac ni allai artistiaid adrodd eu straeon ar y teledu. Nid yn unig nad oedd y cyhoedd ehangach bellach yn cael gwybod am ddatblygiadau yn y byd celf, nid oedd archif yn cael ei chynnal. Nid yn unig yr oedd cynulleidfa, oedd â diddordeb yn y celfyddydau, yn cael ei difreinio ond nid oedd cenedlaethau'r dyfodol yn mynd i gael mynediad at ddogfennaeth am yr oes sydd ohoni. Teimlai Pete y dylai fod cynnwrf am hyn, ond nid oedd. Ni thybiodd Pete o gwbl y gallai ddogfennu’r celfyddydau yng Nghymru ar ei ben ei hun a chadw archif i hysbysu’r dyfodol, ond penderfynodd roi cynnig arni ac ymrwymo ei hun i ffilmio’r celfyddydau hyd eithaf ei allu. Hwn oedd y sbarc cychwynnol a dyfodd i fod yn Wladfa Ddiwylliannol. Ym 1995 gadawodd Pete y BBC i wneud rhaglen ddogfen am David Nash ar gyfer HTV Cymru. Wedi i'r rhaglen gael ei darlledu gofynnodd David i Pete barhau i ddogfennu ei waith a'r broses o'i greu er mwyn cynnal archif. Y ffocws hwn ar ddogfennu'r broses y mae Pete yn ei ffilmio gyda David, yn ogystal â gweithiau celf gorffenedig, sydd wedi dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gwneud ein ffilmiau nawr. Yn ogystal â chreu ffilm ar gyfer y presennol rydym hefyd yn saethu gyda’r bwriad o gynnal yr archif, fel y gellir gwneud mwy o ffilmiau yn y dyfodol o’r deunydd, gan wneud artistiaid a’u gweithiau yn hygyrch am genedlaethau i ddod.

Ein bwriad yw dogfennu'r celfyddydau a chreu cynnwys i'r safonau darlledu uchaf waeth beth fo'r gyllideb. Rydym yn wych i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i'n helpu i gyflawni'r nodau uchelgeisiol hyn.

Mae CC yn sganio uwchlaw ac islaw'r radar i ddal ysbryd y sîn gelf gyfoes - gan dynnu sylw at leisiau artistiaid ac ymarferwyr, gan annog amlygiad o'u gwaith, mwy na chynrychiolaeth yn unig. Gyda gwerthoedd cynhyrchu uchel a rhestr gynyddol o gydweithredwyr cyffrous, mae'r ffocws ar y celfyddydau cyfoes a'u cyd-destunau niferus.

Tîm CC

Sylfaenydd gwefan wreiddiol Culture Colony yn 2010 Pete Telfer yw cyfarwyddwr CC. Mae ganddo 25 mlynedd o brofiad darlledu ym myd teledu. Yn ystod yr amser hwnnw gwnaeth Pete ffilmiau ar gyfer pob rhaglen cylchgrawn celfyddydol ar BBC Cymru, HTV / ITV1 Cymru a S4C (y Llechen, Dim Ond Celf, Perfformiad Uchel, Y Sioe Gelf, Artyfax, Double Yellow, ac eraill) rhoddodd y sylfaen hon hime yn eang gwybodaeth am y sîn gelf yng Nghymru a'r ffurfiau celf sy'n cael eu hymarfer y mae bellach yn eu defnyddio'n dda gan wneud ffilmiau a ffilmiau artistiaid am gelf ac artistiaid ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein.

Mae gan Felix BA Anrh. mewn ‘Filmmaking’ o Brifysgol Aberystwyth, diploma mewn Cerddoriaeth o Brighton Institute of Modern Music, a Sylfaen Celf o Goleg Ceredigion. Mae Felix wedi perfformio mewn nifer o fandiau, mae ganddo brofiad o weithio ar gyfres lyfrau poblogaidd yn Penguin, ac mae’n ysgrifennu ffuglen fel hobi. Roedd yn gweithio fel ffotograffydd llawrydd cyn prentisio ac yna cymryd rôl gyfarwyddiadol yn Y Wladfa Newydd. Gyda Culture Colony, mae Felix wedi cynorthwyo ar nifer o ffilmiau ddogfen ac mae’n brif dechnegydd yn ystod ffrydiau byw. Mae Felix yn creu naratifau sydd wedi’u strwythuro’n ddramatig sy’n cadw gwylwyr wedi’u diddori o ddechrau i ddiwedd.

Mae Lowri yn wneuthurwraig ffilm o Gwm Tanat yma yng Nghymru. Mae ganddi chefndir celfyddydol, gan bod ei ddwy riant hi wedi bod yn gweithio yn y celfyddydau ers cyn ei geni. Agorwyd ei llygaid hi i ystod eang o gelf fel plentyn ifanc iawn, wrth iddi hi a’i theulu ymweld ag orielau celf yn aml trwy gydol ei magwraeth. Arweiniodd ei chariad a’i chwilfrydedd hi am gelf a chreadigrwydd gweledol, ysgrifennedig a cherddorol i’w ddarganfyddiad hi o gelf y cyfrwng Ffilm. Cyflawnodd BA Anrh. mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2019. Trwy gydol ei hamser fel gwneuthurwraig ffilm, mae hi wedi creu nifer o ffilmiau’n dogfennu pobl creadigol a phrosiectiau celfyddydol. Mae Lowri hefyd yn ysgrifennu’n greadigol, ac mae ganddi uchelgeisiau o ddangos a chyfuno ei syniadau ysgrifennedig trwy nifer o gyfryngau creadigol.

Mae Suzy Kemp yn gofalu am y cyllid yn Culture Colony. Mae ganddi gefndir yn y celfyddydau fel pypedwr am nifer o flynyddoedd, yn gwneud pypedau a pherfformio ledled Cymru a thu hwnt (i Ŵyl Glastonbury a llawer o leoedd eraill). Mae Suzy hefyd yn dysgu celf yn rhan amser yng Ngholeg Ceredigion, ar gyfer myfyrwyr â gofynion dysgu ychwanegol yn benodol.

X