Celtic Neighbours's picture

Cymdogion Celtaidd / Celtic Neighbours

Organisation

Cymdogion Celtaidd / Celtic Neighbours

Mae Cymdogion Celtaidd yn brosiect sy’n canolbwyntio ar ysgogi cydweithio diwylliannol a hybu creadigrwydd mewn cymunedau ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop. Roedd maes diddordeb a gweithgaredd gwreiddiol y prosiect ymhlith y cymunedau iaith Geltaidd. Mae cwmpas a chyrhaeddiad gwaith y prosiect wedi tyfu ac ers 2005 mae CN wedi bod yn ymwneud â, neu’n gyfrifol am, greu neu hwyluso cyfleoedd a phrosiectau sy’n cefnogi ac yn annog cydweithio diwylliannol o fewn ac ymhlith cymunedau yn y byd Celtaidd, ac yn ehangach yn Ewrop. Edefyn cyffredin yng ngwaith CN fu datblygu perthnasoedd a rhwydweithiau ymhlith cymunedau ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop, lle mae tua 40 miliwn o ddinasyddion yn siarad ac yn defnyddio iaith leiafrifol.  Am fwy o wybodaeth, sbiwch ar <www.celtic-neighbours.eu>

t

Celtic Neighbours is a project that focuses on stimulating cultural collaborations and promoting creativity in minoritised language communities in Europe. The project’s original sphere of interest and activity was among the Celtic language communities. The scope and reach of the project’s work has grown and since 2005 CN has been involved in or responsible for the generation or creation or facilitation of opportunities and projects that support and encourage cultural collaborations within and among communities in the Celtic world, and more widely in Europe. A common thread through CN’s work has been to develop relationships and networks among minoritised language communities in Europe, where some 40 million citizens speak and use a minority language. For more information, go to <www.celtic-neighbours.eu.

Cymdogion Celtaidd / Celtic Neighbours's Media

Cymdogion Celtaidd / Celtic Neighbours's Articles

This user doesn't have any related articles on Culture Colony

Cymdogion Celtaidd / Celtic Neighbours's Events

No events available.