E.g., 04/06/2020
E.g., 04/06/2020
Kiki Kogelnik: Riot of Objects

Kiki Kogelnik: Riot of Objects

From: 14th March 2020
Until: 5th July 2020
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able

Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able

From: 14th March 2020
Until: 5th July 2020
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Natalia Dias: Between Realms

Natalia Dias: Between Realms

From: 23rd May 2020
Until: 4th July 2020
Time: 10:00 am to 5:00 pm
Make a copper Trowel

Make a copper Trowel

From: 13th June 2020
Until: 13th June 2020
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Sew a Smock

Sew a Smock

From: 18th July 2020
Until: 18th July 2020
Time: 9:00 am to 4:00 pm
Weave a Trug

Weave a Trug

From: 22nd August 2020
Until: 22nd August 2020
Time: 10:00 am to 4:00 pm