Back Wall Series: Catherine Lewis / Cyfres Y Rhes Gefn: Catherine Lewis
Event type: 
Tuesday, June 4, 2019 - 10:00 to Saturday, July 6, 2019 - 17:00

~~Catherine Lewis is the latest in our series of Welsh artists featured as part of our Back Wall Series in the gallery shop.
Catherine’s artwork combines a range of media and processes but its making is always driven by a passion to create without burden, to seek a simple and sympathetic purity of process.Using traditional skills she works with found and discarded objects, such as rusted hinges, paint scraps, conkers and berries, to make and sell her own natural inks, artwork and textiles. Through residencies and exhibitions she makes work that is site-specific, temporary and ephemeral, hopefully sparking a rekindling of relationships with the natural environmental and elemental human making processes.
She has previously contributed to work around the closure of Whitchurch mental Hospital and last year was the first artist in residence at the Llandough hospital Orchard project. Here she began using plants with medicinal properties, so that cloths became enriched and infused with healing colours and scents.
Alongside her own making, she facilitates workshops where participants make dyes, inks, drawings and botanical prints. She explores and documents habitats, mapping the experience, making and engaging with nature and wildlife in both urban and rural settings.

~~Catherine Lewis yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.
Mae gwaith celf Catherine yn cyfuno ystod o gyfryngau a phrosesau ond mae'r gwaith o'i wneud bob amser yn cael ei ysgogi gan ddymuniad cryf i greu heb faich, ac i geisio proses syml a phur. Gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol mae hi'n gweithio gyda gwrthrychau hapgael a rhai a daflwyd ymaith, megis colfachau wedi rhydu, sgrapiau o baent, concyrs ac aeron, i wneud a gwerthu ei hinciau, ei gwaith celf a'i thecstilau ei hun. Trwy gyfnodau preswyl ac arddangosfeydd mae hi'n gwneud gwaith sydd yn benodol i safle, sydd dros dro ac sy'n ddarfodedig, gan obeithio allu ailennyn perthynas â phrosesau amgylcheddol a dynol elfennol.
Yn y gorffennol mae hi wedi cyfrannu at waith yn ymwneud â chau Ysbyty Meddwl yr Eglwys Newydd a'r llynedd hi oedd yr artist preswyl cyntaf ym mhrosiect Perllan ysbyty Llandochau. Yma dechreuodd hi ddefnyddio planhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol, fel bod y brethynnau'n cael eu trwytho â lliwiau a phersawrau iachaol.
Ochr yn ochr â'i gwaith ei hun, mae hi'n hwyluso gweithdai lle bydd y bobl sy'n cymryd rhan yn gwneud llifynnau, inciau, lluniadau a phrintiau botanegol. Mae hi'n archwilio ac yn dogfennu cynefinoedd, yn mapio'r profiad, yn creu ac yn ymgysylltu â byd natur a bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol a gwledig fel ei gilydd.
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X