Creative evaluation
Thursday, January 30, 2020 - 10:00 to 16:00

How to develop and use creative approaches to evaluation with confidence and credibility

This interactive workshop will look at ways in which we can better harness creativity in order to generate appropriate, relevant, rich and meaningful evaluations.

 • Are you frustrated with traditional evaluation methods?
 • Do you get poor response rates from questionnaires?
 • Are you finding it hard to engage participants in evaluation?
 • Do you feel that the evaluation tools you are using don’t properly reflect the creative nature of your work?

Accessible, enjoyable and rewarding evaluation activities better engage participants and, used appropriately, creative evaluation can generate improved response rates and rich and meaningful data.

Building on the Creative and Credible approach to evaluation, this day will provide participants with the knowledge, skills and confidence to evaluate creatively as well as credibly.

We will share ideas and practice, exploring ways in which creativity can reinvigorate existing evaluation methods including questionnaires, focus groups, feedback and monitoring.

Working collaboratively, we will co-produce creative solutions to real-world evaluation scenarios, ensuring that they are appropriate and credible as well as engaging and enjoyable.

By the end of the day, you will:

 • Understand the Creative and Credible Evaluation Cycle
 • Have a sound understanding of creative evaluation: what it is, when to use it and how to go about planning and delivering it.
 • Understand the best practice principles and ethical considerations that underpin sound evaluation practice, and how to apply these to creative methods.
 • Feel equipped to use creative methods confidently and credibly.

The day will be facilitated and taught by Jane Willis, Director of arts in health consultancy Willis Newson. A pioneer of the arts and health field, Jane founded Vital Arts, the arts programme for Bart’s Health NHS Trust, in 1994. Since then, she has worked with more than 32 NHS Trusts and Health Boards, as well as with universities, galleries, museums and health leaders such as The Kings Fund and The Royal Society of Public Health to produce award-winning arts, health and wellbeing programmes.

She is particularly interested in developing creative solutions to strategic health needs and in supporting skills development within the sector. Working with Professor Norma Daykin at the University of Tampere, Finland, she has contributed to improved evaluation practice within the sector through research programmes, training and resources including www.creativeandcredible.co.uk

£70 organisations, £35 freelance practitioners

———

Gwerthuso Creadigol

Sut i ddatblygu a defnyddio ymagweddau creadigol at werthuso gyda hyder a hygrededd

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn edrych ar ffyrdd y gallwn fynd ati’n well i harneisio creadigrwydd er mwyn cynhyrchu gwerthusiadau priodol, perthnasol, cyfoethog ac ystyrlon.

 • Ydych chi’n teimlo’n rhwystredig gyda dulliau gwerthuso traddodiadol?
 • Ydych chi’n cael cyfraddau ymateb gwael o holiaduron?
 • Ydych chi’n ei chael yn anodd ennyn diddordeb cyfranogwyr mewn gwerthuso?
 • Ydych chi’n teimlo nad yw’r offerynnau gwerthuso sydd gennych chi yn adlewyrchu natur greadigol eich gwaith?

Mae gweithgareddau hygyrch, difyr a gwerthfawr yn ennyn diddordeb cyfranogwyr yn well, ac o’i ddefnyddio’n briodol, gall gwerthuso creadigol gynhyrchu cyfraddau ymateb gwell a data cyfoethog ac ystyrlon.

Gan adeiladu ar yr ymagwedd Creadigol a Chredadwy at werthuso, bydd y diwrnod hwn yn sicrhau bod cyfranogwyr yn cael yr wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i werthuso’n greadigol yn ogystal ag yn gredadwy.

Byddwn yn rhannu syniadau ac ymarfer, gan archwilio ffyrdd y gall creadigrwydd ailfywiogi dulliau gwerthuso cyfredol gan gynnwys holiaduron, grwpiau ffocws, adborth a monitro.

Gan weithio’n gydweithredol, byddwn yn cyd-gynhyrchu datrysiadau creadigol i senarios gwerthuso byd real, gan sicrhau eu bod yn briodol ac yn gredadwy yn ogystal ag yn ddifyr ac yn hwyliog.

Erbyn diwedd y dydd, byddwch chi:

 • Yn deall y Cylch Gwerthuso Creadigol a Chredadwy
 • Yn meddu ar ddealltwriaeth gref o werthuso creadigol: beth mae’n ei olygu, pryd i’w ddefnyddio a sut i fynd ati i’w gynllunio a’i gyflwyno.
 • Yn deall egwyddorion ymarfer gorau ac ystyriaethau moesegol sy’n sail ar gyfer ymarfer gwerthuso cadarn, a sut i gymhwyso’r rhain i ddulliau creadigol.
 • Yn teimlo eich bod yn gallu defnyddio dulliau creadigol yn hyderus ac yn gredadwy.

Caiff y diwrnod ei hwyluso a’i addysgu gan Jane Willis, Cyfarwyddwr y cwmni ymgynghori celfyddydau ac iechyd Willis Newson. Mae Jane yn arloeswr ym maes y celfyddydau ac iechyd a hi sefydlodd Vital Arts, rhaglen celfyddydau ac iechyd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Bart’s yn 1994. Ers hynny, mae wedi gweithio gyda thros 32 o Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd, yn ogystal â gyda phrifysgolion, orielau, amgueddfeydd ac arweinwyr iechyd fel The Kings

WAHWN, the Wales Arts Health & Well-being Network, is coordinated by Engage Cymru with funding from the Arts Council of Wales.

Paid Event
Cost: 
£70 organisations, £35 freelance practitioners
Alexandra Road
Swansea
Swansea
SA1 5DZ