Engage 2018 Conference: A Social Prescription // Presgripsiwn Cymdeithasol
Event type: 
Tuesday, November 13, 2018 - 09:00 to Wednesday, November 14, 2018 - 17:00

A Social Prescription
Collaborations through Arts, Health & Education

13 – 14 November, Manchester

The 2018 Engage Conference will explore the intersection between arts, health, wellbeing and education. 

Hosted by the Whitworth Art Gallery in Manchester, a centre for excellence in arts and health, we invite educators, curators, researchers, artists and policymakers to discuss the immense diversity of approaches to arts and health in current practice.

It is widely recognised that engagement with the arts not only has a positive impact on wellbeing, but can support recovery, improve healthcare, staff wellbeing, and help reduce NHS spending. Interdisciplinary work in arts and health is plentiful in gallery education - learning and engagement teams have forged partnerships with health and social care services, charities, artists, technologists and, researchers Higher Education and clinicians across the UK and globally. From maternity and neonatal care through to older age, creative activity is being embraced as an element in tackling some of the health inequalities that face society today. 

A Social Prescription will give an insight into the myriad ways in which practitioners are embracing the arts and health agenda, from rethinking urban planning and embracing Virtual Reality, to changing the ways in which clinicians are trained and how we measure wellbeing.

Insightful plenaries will focus on diverse approaches to community engagement and partnership working between arts and non-arts organisations.

Small parallel sessions delivered within an atmosphere of critical and supportive dialogue will enable delegates to learn about different aspects of arts and health work in on the following three themes:

  • Where and how we live, work and recover
  • Wellbeing
  • Re-education: artists and clinicians.

An ethics committee will discuss questions around wellbeing, collections and equalities in the gallery setting.

A speed mentoring session will offer delegates the opportunity to discuss professional issues – fast -with colleagues from across the sector.

Session contributors will also relate practical experience from a range of projects that support children and young people, older people, people with Dementia and those with physical and mental health conditions.

Visit www.engage.org/asocialprescription for more information

Cymraeg:

Presgripsiwn Cymdeithasol
Cydweithio drwy’r Celfyddydau, Iechyd ac Addysg

13 - 14 Tachwedd, Manceinion

Bydd Cynhadledd Engage 2018 yn archwilio’r croestoriad rhwng y celfyddydau, iechyd, llesiant ac addysg.

Fe’i cynhelir yn Oriel Gelf Whitworth ym Manceinion, sy’n ganolfan o ragoriaeth yn y celfyddydau ac iechyd. Rydym yn gwahodd addysgwyr, curaduron, ymchwilwyr, artistiaid a gwneuthurwyr polisi i drafod yr amrywiaeth enfawr o agweddau at y celfyddydau ac iechyd mewn ymarfer cyfredol.

Cydnabyddir yn eang bod ymgysylltu â’r celfyddydau nid yn unig yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant, ond hefyd gall gynorthwyo gydag ymadfer, gwella gofal iechyd, llesiant staff a helpu i leihau gwariant y GIG. Ceir llawer o waith rhyngddisgyblaethol yn y celfyddydau ac iechyd ym maes addysg orielau - mae timau dysgu ac ymgysylltu wedi creu partneriaethau gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, elusennau, artistiaid, technolegwyr ac ymchwilwyr Addysg Uwch a chlinigwyr ar draws y DU ac yn fyd-eang. O ofal mamolaeth a chyn-enedigol i henoed, mae gweithgaredd creadigol yn cael ei gofleidio ar gyfer mynd i’r afael â rhai o’r anghydraddoldebau iechyd sy’n wynebu cymdeithas heddiw.

Bydd Presgripsiwn Cymdeithasol yn cynnig golwg ar y ffyrdd niferus mae ymarferwyr yn cofleidio’r agenda celfyddydau ac iechyd, o ailfeddwl cynllunio trefol a chofleidio rhith-wirionedd i newid y ffyrdd mae clinigwyr yn cael eu hyfforddi a sut rydym ni’n mesur llesiant.

Bydd y sesiynau llawn yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol at ymgysylltu cymunedol a gwaith partneriaeth rhwng cyrff celfyddydol a chyrff o’r tu allan i’r celfyddydau.

Bydd sesiynau cyfochrog bach a gyflwynir mewn awyrgylch o ddialog beirniadol a chefnogol yn galluogi cynrychiolwyr i ddysgu am wahanol agweddau o waith y celfyddydau ac iechyd ar y tair thema ganlynol:

  • Ble a sut rydym ni’n byw, yn gweithio ac yn ymadfer
  • Llesiant
  • Ail-addysgu: artistiaid a chlinigwyr.

Bydd pwyllgor moeseg yn trafod cwestiynau’n ymwneud â lleisiant, casgliadau a chydraddoldeb yn lleoliad yr oriel.

Bydd sesiwn gwib-fentora’n cynnig cyfle i gynrychiolwyr drafod materion proffesiynol - yn gyflym – gyda chydweithwyr o bob rhan o’r sector.

Bydd cyfranwyr sesiynau hefyd yn rhannu profiad ymarferol o amrywiol brosiectau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc, pobl hŷn, pobl â Dementia a’r rheini â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

 

Paid Event
Cost: 
From £145 - £360
The Whitworth
The University of Manchester, Oxford Road
Manchester
M15 6ER