The Extend Leadership Programme 2018-19 // Rhaglen Arweinyddiaeth Extend 2018-19
Event type: 
Tuesday, February 20, 2018 - 17:00

The Extend Leadership Programme 2018-19
Deadline for applications: 10am on Tuesday 3 April 2018

The Extend Leadership Programme is open to applicants working in learning and education roles in the arts, museums and libraries who meet the eligibility criteria.

Extend was developed in response to the under-representation of learning and education staff in leadership within the arts and cultural sectors. Now in its ninth year, almost 100 colleagues have graduated from the Programme from across the arts and cultural sectors.

The Programme enables mid-career professionals to acquire and apply leadership skills, working with a cohort of peers from across England, Wales and Scotland. Through a combination of intensive residentials, opportunities to explore aspects of leadership through group projects, mentoring and personal development planning - participants gain opportunities to explore and reflect upon their current practice, to meet with inspiring leaders in the sector, to develop their own projects, and to plan for the future. Extend is the only leadership programme designed to meet the specific needs of education and learning professionals who aspire to leadership positions in the arts and cultural sectors. 

'I feel that I have gained a clearer understanding of leadership and my role, heard from practical and inspiring speakers and met a fantastic new support group.' Extend Alumnus

The 2018-19 Extend Leadership Programme will support up to 14 colleagues working in learning and education roles in the arts and cultural sectors who consider themselves to be mid-career and aspire to leadership. It is envisaged that places will be allocated as follows:

  • 10 places will be for candidates working in England
  • 3 places will be for candidates working in the creative arts in Scotland
  • 1 place will be for a candidate working in Wales.

Applicants working and resident in England or Wales may work in the arts, museums, libraries or heritage in either employed or freelance roles – or a combination of both.

'An incredibly well thought out programme, excellently co-ordinated and delivered.' Extend Alumnus

Visit www.engage.org/extend1819 for further information about Extend.

Rhaglen Arweinyddiaeth Extend 2018-19
Dyddiad cau ymgeisio: 10am Dydd Mawrth 3 Ebrill 2018

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Extend ar agor i ymgeiswyr sy’n gweithio mewn rolau dysgu ac addysg yn y celfyddydau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Datblygwyd Extend mewn ymateb i ddiffyg cynrychiolaeth staff dysgu ac addysg mewn rolau arwain yn sectorau’r celfyddydau a diwylliant. Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae yn agos i 100 o gydweithwyr wedi graddio o’r Rhaglen ar draws sectorau’r celfyddydau a diwylliant.

Mae’r Rhaglen yn galluogi gweithwyr proffesiynol yng nghanol eu gyrfa i sicrhau a defnyddio sgiliau arwain, gan weithio gyda chymheiriaid o Gymru, Lloegr a’r Alban. Drwy gyfuniad o gyrsiau preswyl dwys, cyfleoedd i ymchwilio agweddau o arweinyddiaeth drwy brosiectau grŵp, mentora a chynllunio datblygiad personol, caiff cyfranogwyr gyfle i ymholi ac adfyfyrio ar eu harferion eu hunain, cyfarfod ag arweinwyr ysbrydoledig yn y sector, datblygu eu prosiectau eu hunain a chynllunio at y dyfodol. Extend yw’r unig raglen arweinyddiaeth sydd wedi’i chynllunio i ddiwallu anghenion penodol gweithwyr addysg a dysgu proffesiynol sy’n anelu at swyddi arweiniol yn sectorau’r celfyddydau a diwylliant. 

'Rwy’n teimlo fy mod wedi cael dealltwriaeth gliriach o arweinyddiaeth a fy rôl, wedi clywed gan siaradwyr ymarferol ac ysbrydoledig a chyfarfod â grŵp cymorth newydd gwych.' Cyn-fyfyriwr Extend

Bydd Rhaglen Extend 2018-19 yn cynnig cefnogaeth i hyd at 14 o gydweithwyr mewn swyddi dysgu ac addysg yn y sectorau’r celfyddydau a diwylliant sy’n eu hystyried eu hunain yng nghanol eu gyrfa ac sy’n anelu at arweinyddiaeth. Rhagwelir y bydd llefydd yn cael eu dyrannu fel a ganlyn:

  • caiff 10 o lefydd eu neilltuo i ymgeiswyr yn gweithio yn Lloegr
  • caiff 3 o lefydd eu neilltuo i ymgeiswyr yn y celfyddydau creadigol yn yr Alban
  • caiff 1 lle ei neilltuo i ymgeisydd sy’n gweithio yng Nghymru.

Caiff ymgeiswyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru neu Loegr fod yn gweithio yn y celfyddydau, mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd neu dreftadaeth mewn swyddi cyflogedig neu hunangyflogedig – neu gyfuniad o’r ddau.

Rhaglen wedi’i chynllunio’n rhagorol, a’i chydlynu a’i chyflwyno’n ardderchog.'
Cyn-fyfyriwr Extend

Ewch i www.engage.org/extend1819  am ragor o wybodaeth am Extend.

Paid Event
TBC
TBC
TBC