Forest + Found: Walking the line
Event type: 
Saturday, May 18, 2019 - 10:00 to Saturday, July 6, 2019 - 17:00

Studio practice Forest + Found presents a new exhibition of work by the collaborative artists Max Bainbridge and Abigail Booth. Working alongside one another, Booth and Bainbridge tread the line between art and craft, crossing between contemporary art practices and the traditions of craftsmanship, as they navigate the changing context of the maker.
Driven by a deep relationship to the land, they produce sculptural and wall-based works that look at landscape as a site of exchange between material and the maker. Walking The Line is a reflection on form and composition in their work, and the meditative nature of their practice.
Booth’s abstract textile pieces are rooted in the conceptual language and materiality of painting, with each piece being a meditation on the language of the drawn line and the origin of pigment and colour. Evoking simplicity and minimalism in the quiet gesture and movement of the hand, her work seeks a connection to the monumental landscapes they originate from.
Bainbridge’s sculptural forms hewn from wood, reflect a need to create a tangible and grounded presence in space. Taking the natural shape and form of the wood as a starting point, he uses a combination of woodturning and hand carving to create objects that celebrate the making process; each piece displaying the physical effort that goes into its conception through the marks left on the surface.
Main image courtesy of Yeshen Venema

Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth. Gan weithio ochr-yn-ochr â’I gilydd, bydd Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, yn croesi rhwng arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth, wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol a rhai sy’n eiliedig ar waliau ac sy’n ystyried tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yma ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer.
Mae darnau tecstil haniaethol Booth wedi’u gwreiddio mewn iaith gysyniadol a materoliaeth arlunio, gyda phob darn yn fyfyrdod ar iaith y llinell a dynnir a tharddiad pigment a lliw. Gan ennyn symlrwydd a minimaliaeth yn ystum tawel a symudiad llaw, mae ei gwaith yn ceisio cysylltiad â’r tirweddau enfawr y maent yn tarddu ohonynt.
Mae ffurfiau cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren, yn adlewyrchu angen i greu presenoldeb cyffyrddadwy a chadarn mewn gofod. Gan gymryd siâp a ffurf naturiol y pren fel man cychwyn, mae’n defnyddio cyfuniad o durnio a cherfio â llaw i greu gwrthrychau sy’n dathlu’r broses o wneud; pob darn yn arddangos yr ymdrech corfforol sy’n ymglymedig â’i gysyniadaeth drwy’r marciau a adewir ar yr wyneb.
Llun Prif gan Yeshen Venema
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X