Social Value Training Workshop: Understanding how to measure the costs, benefits and value created by arts and health interventions
Event type: 
Wednesday, October 2, 2019 - 10:00 to 13:00

In a climate of limited budgets and structural reform of local authorities, it is necessary to gain more understanding of what people value when deciding how to allocate resources.

Traditional cost-effectiveness evaluation methods may not capture the full value of activities such as art initiatives that aim to improve health and wellbeing, as the benefits can be hard to quantify and can affect not just the person taking part but also the people in their wider network.

Social return on investment (SROI) analysis is a framework which seeks to establish the broader social value generated by an initiative through evaluating its impact on the economy, the environment and its people.

This workshop will give an overview of what social value is and why it is important to measure the costs, benefits and value created by interventions; followed by a guide to the steps involved in conducting an SROI analysis using case studies and interactive groupwork exercises. The training will be delivered by Ned Hartfiel, Carys Jones and Eira Winrow from the Bangor University Social Value Hub.

 

Delegate Fee

£35 organisations/local authorities/health boards
£25 freelance practitioners

Light refreshments only

Limited spaces, early booking recommended

WAHWN would like to thank Bangor University and National Museum of Wales for hosting these workshops.

 

Contributors

Carys Jones

Carys is a Research Fellow at the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation (CHEME) at Bangor University. After obtaining a BSc. in Economics from the University of Warwick, Carys Jones joined Bangor University in 2009 to undertake a PhD in Health Economics, studying quality of life measurement for family carers of people with dementia. After completing her PhD, Carys has remained as a researcher at CHEME and has worked on several studies focusing on dementia, aging and measuring value.

Eira Winrow

Eira is a Research Officer at the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation (CHEME) at Bangor University. She has a 1st class BA (Hons) in Health and Social Care and Social Policy, and an MA in Policy, Research and Evaluation. In addition to her work at CHEME, Eira is completing a PhD in Health Economics, with a focus on housing and health in the UK. Her research interests include Qualitative Research in Health Economics, as well as Health Economics in Housing, Domestic Violence, and Social Interventions.

Ned Hartfiel

Ned is a Research Officer at the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation (CHEME) at Bangor University. After obtaining an MSc in Public Health and Health Promotion at Bangor University, Ned completed a PhD in Health Economics in 2016, which included a social return on investment (SROI) analysis of an innovative yoga-based intervention for reducing back pain and improving wellbeing for NHS staff.  Ned is currently evaluating several SROI projects for Conwy County Council, Gwynedd County Council and the Welsh Assembly Government.

 

Social Value Hub at Bangor University

What we do

The Social Value Hub at Bangor University offers advice, support, training, consultancy and assistance with bid writing to help organisations identify, measure, and value important outcomes experienced by stakeholders.

Our experience

With extensive experience in health economics, the Hub produces bilingual social return on investment (SROI) reports which incorporates social and environmental outcomes into traditional cost-benefit analysis (CBA). Our aim is to develop the toolbox of health economics, recognising social value generated across sectors.

Our approach

Our approach involves working with organisations to understand what has changed and to value those changes. We follow the seven principles of SROI, which enables us to compare monetised benefits with relative costs. A benefit-cost ratio of 3:1, for example, indicates that an investment of £1 creates £3 of social value.

For more information, visit socialvalue.bangor.ac.uk

 

 

Gweithdy Hyfforddi Gwerth Cymdeithasol: Deall sut i fesur costau, buddion a gwerth a grëir gan ymyriadau celfyddydau ac iechyd

Mewn hinsawdd o gyllidebau cyfyngedig a diwygiadau strwythurol mewn awdurdodau lleol, mae angen sicrhau gwell dealltwriaeth o’r hyn mae pobl yn rhoi gwerth arno wrth benderfynu sut i ddyrannu adnoddau.

Mae’n bosibl nad yw dulliau gwerthuso cost effeithiolrwydd traddodiadol yn cofnodi gwerth llawn gweithgareddau fel mentrau celf sy’n anelu at wella iechyd a llesiant, gan fod y buddion yn gallu bod yn anodd eu mesur a gall effeithio nid yn unig ar yr unigolyn sy’n cymryd rhan ond hefyd y bobl yn eu rhwydwaith ehangach.

Mae dadansoddi enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad yn fframwaith sy’n ceisio sefydlu’r gwerth cymdeithasol ehangach a grëir gan fenter drwy werthuso ei heffaith ar yr economi, yr amgylchedd a’i phobl.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig trosolwg o werth cymdeithasol (SROI) a pham ei fod yn bwysig mesur y costau, y buddion a’r gwerth a grëir gan ymyriadau; gyda chanllaw i’r camau ar gyfer cynnal dadansoddiad SROI yn defnyddio astudiaethau achos ac ymarferion grŵp rhyngweithiol. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan Ned Hartfiel, Carys Jones ac Eira Winrow o Ganolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor.

 

Ffi cynrychiolwyr

£35 sefydliadau/awdurdodau lleol/byrddau iechyd
£25 ymarferwyr llawrydd

Lluniaeth ysgafn yn unig

Llefydd cyfyngedig, argymhellir archebu’n gynnar

Hoffai WAHWN ddiolch i Brifysgol Bangor ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru am gynnal y gweithdai hyn.

 

Cyfranwyr

Carys Jones

Mae Carys yn Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl sicrhau BSc mewn Economeg o Brifysgol Warwick, ymunodd Carys Jones â Phrifysgol Bangor yn 2009 i ymgymryd â PhD mewn Economeg Iechyd, gan astudio mesuriadau ansawdd bywyd gofalwyr teuluol pobl â dementia. Ar ôl cwblhau ei PhD, mae Carys wedi parhau’n ymchwilydd yn CHEME ac wedi gweithio ar nifer o astudiaethau’n canolbwyntio ar ddementia, heneiddio a mesur gwerth.

Eira Winrow

Mae Eira yn Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddi radd BA (Anrh) dosbarth cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol, ac MA mewn Polisi, Ymchwil a Gwerthuso. Yn ogystal â’i gwaith yn CHEME, mae Eira yn cwblhau PhD mewn Economeg Iechyd, gyda ffocws ar dai ac iechyd yn y DU. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys Ymchwil Ansoddol mewn Economeg Iechyd, yn ogystal ag Economeg Iechyd mewn Tai, Trais Domestig ac Ymyriadau Cymdeithasol.

Ned Hartfiel

Mae Ned yn Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl sicrhau MSc mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, cwblhaodd Ned PhD mewn Economeg Iechyd yn 2016, oedd yn cynnwys dadansoddiad o’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) mewn ymyriad yn seiliedig ar yoga ar gyfer lleihau poen cefn a gwella llesiant staff y GIG. Ar hyn o bryd mae Ned yn gwerthuso nifer o brosiectau SROI ar ran Cyngor Sir Conwy, Cyngor Sir Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

 

Canolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor

Ein gwaith

Mae’r Ganolfan Gwerth Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant, ymgynghori a chymorth gydag ysgrifennu cynigion i helpu sefydliadau i nodi, mesur a rhoi gwerth ar ganlyniadau pwysig a brofir gan randdeiliaid.

Ein profiad

Gyda phrofiad helaeth mewn economeg iechyd, Mae’r Ganolfan yn cynhyrchu adroddiadau dwyieithog yn dadansoddi’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) sy’n cynnwys canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn dadansoddiad cost a budd traddodiadol. Ein nod yw datblygu pecyn cymorth economeg iechyd, gan gydnabod y gwerth cymdeithasol a gynhyrchir ar draws sectorau.

Ein dull gweithredu

Mae ein dull gweithredu’n cynnwys gweithio gyda sefydliadau i ddeall beth sydd wedi newid a rhoi gwerth ar y newidiadau hynny. Rydym ni’n dilyn saith egwyddor SROI, sy’n golygu y gallwn gymharu gwerth ariannol y buddion â chostau perthynol. Mae cymhareb budd-cost o 3:1, er enghraifft, yn nodi bod buddsoddiad o £1 yn creu £3 o werth cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i socialvalue.bangor.ac.uk

 

 

Paid Event
Cost: 
£35 organisations/local authorities/health boards; £25 freelance practitioners
Bangor University
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG