Emma Geliot's picture

Pontio Corneli Cudd- Hidden Corners

Mae project Pontio wedi cyhoeddi ail breswyliad artistig gan adeiladu ar lwyddiant Corneli Cudd y llynedd, a gynhaliwyd yng nghartref gofal Plas Hedd ym Maesgeirchen, Bangor.

O 4 Tachwedd 2013, bydd y Cerddor Manon Llwyd yn treulio mis cyfan yn rhannu bywydau beunyddiol preswylwyr dau gartref gofal a nyrsio ym Mangor, sef Plas Hedd unwaith eto, a Brynllifon, dau gartref lle mae llawer o r preswylwyr yn dioddef O ddementia. Bwriad y prosiect, sy n rhan o raglen gelfyddydau Pontio, yw ymestyn at gynulleidfaoedd newydd a mynd phrofiadau allan i r gymuned mewn modd ystyrlon.

Ym mhrosiect Corneli Cudd y flwyddyn hon, bydd 16 o gerddorion ifainc o Ysgol Tryfan yn ymuno Manon mewn grwpiau bychain. Bydd y t m yn mynd cherddoriaeth i bob cornel, ac yn chwarae cerddoriaeth offerynnol a lleisiol mewn modd hyblyg gan deilwrio r chwarae i anghenion y preswylwyr.

Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd Dr Gwawr Ifan, darlithydd Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles ym Mhrifysgol Bangor, yn ymchwilio i brofiad y bobl ifanc. Y gobaith yw y bydd artistiaid y dyfodol yn gallu cael budd o r astudiaeth.

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio:

Yr elfen rhyng-genedlaethol sy n wahanol yngl nr preswyliad eleni. Bydd hwn yn brofiad newydd i r cerddorion ifainc hyn, lawer ohonynt yn aelodau o fand jazz rhagorol Tryfan, ac i r preswylwyr sydd, llawer ohonyn nhw yn gaeth i w stafelloedd oherwydd problemau iechyd. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn myndr celfyddydau allan at bawb ac yn addasu r profiad i w hanghenion penodol.

Gan adeiladu ar ein perthynas Phlas Hedd a chyfoethogi r profiad yn ei grynswth ag offerynnau a gwaed cerddorol newydd, bydd Manon a i th m yn treulio mis yn dod yn rhan o gymunedau r cartrefI mewn modd holistig - a gyda cherddoriaethfel y gyfrwng.

Mae r gwaith hwn hefyd yn rhan bwysig o ymchwil i r celfyddydau a dementia a arweinir gan Pontio a r rhaglen gelfyddydau. Rydym yn awyddus i sicrhau bod preswyliadau dwys megis Corneli Cudd 2 yn dod yn rhan ganolog o r berthynas rhwng Pontio a r gymuned.

www.pontio.co.uk

 

 

X